„Kik között úgy fénlénk mint égnek csillagi.”

I. Czeglédi Péter Napok
Barsi Református Egyházmegye, 2011. május 2-8.

     A Barsi Református Egyházmegyében a 17. század végén (gyászévtized) több helyen is gályarabságot szenvedtek református lelkészeink (Ipolyság, Újbars, Sáró, Léva stb.). Hitvalló életük ma is időszerű egy olyan világban, ahol sokan elhagyják hitüket, gyökereiket nem ápolják és ezért könnyen megtéveszthetőek vagy megfélemlíthetőek. A hitvalló prédikátorokban olyan személyeket ismerhettünk meg, akik a legnagyobb áldozatra is képesek voltak. Nem ijedtek meg a „dühöngő fenevad” támadásaitól, hanem az Istenben bízva védelmezték hitüket, vallásukat, nemzetüket, közösségeiket. Ezért tartottuk fontosnak, hogy gályarab lelkészeink hitvalló életével megismertessük gyülekezeteinket, egyháztagjainkat. A Barsi megyében szolgálók közül kiemelkedik a lévai lelkész élete, aki 1674. májusában az elsők között került a pozsonyi vár börtönébe, majd a berencsi várbörtönbe. Két verset is írt, amelyek Berencsen és Triesztben születtek 1675-ben, ezekben leírja szenvedésüket.
     Szabadulását követően az elsők között tért vissza gyülekezetébe, ahol további támadásoknak volt kitéve. Jelmondata „Töviseken át a rózsákhoz”, amely kifejezi a hitvalló, Krisztust követő ember reménységes küzdelmét, aki sohasem adja fel a harcot, hanem sorsát és életét Isten kezébe teszi. A Lévai Református Egyházközség ezért javasolja 10 éve fennálló intézményének, az egyházi gimnáziumnak, hogy vegye fel a sokat szenvedett prédikátor nevét.
     A CZPN egyházmegyei szintű megszervezésével pedig olyan hagyományt szeretnénk elindítani, amely szól a közösségeink kitartó küzdelmeiről, megmaradásunk, növekedésünk lehetőségeiről és alkalmat nyújt az összefogásra.
     Az I. Czeglédi Péter Napok a VI. Magyar Református Világtalálkozó első rendezvényeként összességében teljesítette küldetését és a további évekre nézve is jó alapot teremtett. Sikerült nagyon gazdag programot összeállítani és az alkalmak látogatottsága is biztató a jövőre nézve. Emléktábla avatás,  előadás a felvidéki reformátusság 1919 utáni helyzetéről, előadás Munkácsyról, nőszövetségi konferencia, kiállítás és nyitott nap a gimnáziumban, lelkészértekezlet Kálvinról, előadás a gályarabságról, Ismerős Arcok koncert, kirándulás, stb.  Az előadók is ismert, számunkra fontos és kedves közéleti és egyházi személyek voltak: Dr. Popély Gyula történész, Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Dr. Gaál Botond dogmatika professzor, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Dr. Czeglédi Mária orvos, a Tiszántúli Református Nőszövetség elnöke, Debrecen, Dr. Czeglédy Pál orvos Érdről, Dr. Márkus Mihály ny. püspök Tatáról, Pápai Református Teológiai Akadémia-egyháztörténész, Géresi Róbert püspökhelyettes Abaújszina,  Rékasi Károly színművész Budapestről, a zselízi Franz Schubert Vegyeskar, Somogyi László székesfehérvári lelkész, Écsi Gyöngyi hetényi lelkész, Dr. Sándor Károly ny. lelkész, Fülöp Angéla iskei lelkész, a Felvidéki Nőszövetség elnöke, a Gój Motorosok Egyesülete, stb.
     Örvendetes volt, hogy az alkalmak az egyházmegye több helyszínén zajlottak (Nagysalló -Egyházmegyei Központ, Vámosladány – templom, kultúrház, Sáró - templom, Léva - Reviczky Ház, gimnázium, templom), így több gyülekezet is bekapcsolódott a programokba. Fontos cél volt az is, hogy kisebb közösségeket is megszólítsunk. Egyházmegyénk, sajnos a reformátusság és a magyarság  szempontjából is szórványosodik, de mi látunk reményt ennek a megállítására. Összefogással, krisztusi szellemben végzett odaadó szolgálattal, a nemzeti és református identitás erősítésével, intézményeink megerősítésével, gazdasági háttér megteremtésével van esély megváltoztatni a folyamatokat.
     Szeretnék még külön köszönetet mondani a lévai egyházi gimnázium diákjainak és tanárainak, akik egy irodalmi és zenés műsorral, valamint egy kiállítással feldolgozták a gályarabság történetét. A gimnazisták két alkalommal is előadták műsorukat (Léva, Vámosladány), odaáldozva idejüket, energiájukat, példát adtak diáktársaiknak.
     A CZPN-t jövőre is szeretnénk megszervezni, még több gyülekezet, lelkész, jó református és magyar ember bevonásával. Végül pedig köszönetet szeretnék mondani az alkalmakat szervező gyülekezeteknek és lelkészeiknek, minden támogatónak (ifj. Koncz Gábor, Ismerős Arcok, Rékasi Károly, Czeglédy család, Juhász Gyula Alapiskola Léva, Reviczky Ház, Egyházi Gimnázium) és a programok résztvevőinek, hogy gazdagították rendezvényünket. A rendezvényről terjedelmes írásos és képes beszámoló található a www.refleva.com internetes oldalon.
     Soli Deo Gloria!

Kassai Gyula