Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

„Kik között úgy fénlénk mint égnek csillagi.”
I. Czeglédi Péter Napok

     A Magyar Reformátusok VI. Világtalálkozója első rendezvényeként került sor 2011. május 2-8-a között a Barsi Református Egyházmegyében az I. Czeglédi Péter Napokra. A lévai gályarab prédikátor nevét viselő rendezvény, az egyházmegye területén élő reformátusság és magyarság megmaradását és közösségeinek a megerősödését kívánja segíteni és támogatni. [Képgaléria]

     A többnapos rendezvényt Dr. Popély Gyula egyetemi tanárnak a lévai Reviczky Házban megtartott előadása nyitotta meg, aki az első Csehszlovák Köztársaság idején sok megpróbáltatást megélt felvidéki református egyház életéről beszélt. A neves történész, akinek több műve is foglalkozik a trianoni Magyarország kérdésével, az elszakadt területeken élő magyar közösségek életéből és sorsából kiemelte a hatalom szorításában élő reformátusok kitartó küzdelmét, hitüket, magyarságukat és egyházukat védő kiállásukat.czpn 2011 138 tn
     Szerdán, május 4-én Sáróba, az egyházmegye egyik ősi gyülekezetébe látogattunk, amely egyházközség az 1945 után kezdődő jogfosztottság és kitelepítések miatt mára megfogyatkozott, de hitét el nem hagyva ma is reménységgel tölti be küldetését. A gyülekezet a CZPN nyitóistentiszteletén két márvány emléktáblát is állított templomában, a két világégés és a kitelepítettek emlékére. A történelmi eseményeket Nt. Dr. Sándor Károly nyugalmazott lelkész vázolta fel, majd a  helyi gyülekezet lelkésze Nt. Révészné Bellai Csilla leplezte le az emléktáblákat. Az istentiszteleten Nt. Somogyi László székesfehérvári lelkész hirdette az igét a Fil. 2,13-18 alapján („akik között ragyogtok, mint csillagok a világban”). Nekünk is úgy kell ragyognunk a világban, ahogy a gályarab lelkészek fénylettek a helyükön, megpróbáltatásaik közepette - szólt igehirdetésében. Az alkalmon fellépett a zselízi Franz Schubert Vegyeskar.
     Csütörtökön délután a nagysallói központban a Barsi Református Egyházmegye lelkészértekezletén Dr. Gaál Botond a Debreceni Hittudományi Egyetem dogmatika tanára „Kálvin ébresztése” című könyvét mutatta be, az egyházmegye lelkészei és a helyi gyülekezet tagjai előtt. A könyv a Kálvin emlékév tiszteletére jelent meg, és a reformátor tanítását mutatja be.
     Pénteken az egyházi gimnáziumban az alkalomra készített kortörténeti kiállítás megnyitójára került sor, amelyet a helyi iskola tanárai készítettek. A kiállítás Czeglédi Péter életét, a gályarabság előzményeit és történetét, a kor történelmét és irodalmát mutatta be.
     Az igehirdetés szolgálatát Kassai Gyula iskolalelkész végezte, majd Kovács Emese a MTNYEG III. éves diákja tartott előadást a hitvalló prédikátor életéről. Ezt követően a diákok irodalmi színpada és a Gaudium énekkar adott ünnepi műsort az iskola dísztermében. A délutáni együttlét a kiállítás anyagára épülő vetélkedővel zárult, amelyen a IV. évfolyam csapata volt a legsikeresebb.
     Koraeste Dr Gaál Botond tartott előadást, „Munkácsy Mihály: Krisztus trilógia” címmel. A festőművész képein sorra elevenednek fel a Szentírás passiótörténetének mozzanatai. Munkácsy zseniálisan ábrázolja és helyezi el egymás mellé a történet szereplőit és eseményeit.
     Szombaton a vámosladányi gyülekezet adott otthont a barsi egyházmegye újkori első nőszövetségi konferenciájának. Az igehirdetés szolgálatát Nt. Écsi Gyöngyi hetényi lelkész végezte, aki az anyai és női szerep küldetéséről szólt Sámuel édesanyjának Annának a története alapján (I.Sám1).  
     A szépen felújított vámosladányi művelődési házban a lévai egyházi gimnázium diákjainak műsora után a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke, Dr. Czeglédy Mária tartott előadást, és beszélt a Nőszövetség munkájáról, feladatairól, őt a Felvidéki Református Nőszövetség elnöke, Nt. Fülöp Angéla követte, aki a szervezet egyházunkban folyó szolgálatáról szólt. Az alkalom pódiumbeszélgetéssel ért véget, amelyet Nt. Kiss Ilona farnadi lelkész vezetett a jelenlévő előadók és lelkészek bevonásával.
     Délután az alkalom vendégei emlékezetes kiránduláson vettek részt. A hontvarsányi Árpád-kori református tempomot és Selmecbánya szépségeit tekintették meg.
     Vasárnap délután a záróistentiszteleten megtelt a lévai református templom. Először Ft. Géresi Róbert felvidéki püspökhelyettes a Jel. 2,8-11 alapján a hűségről és Isten megtartó erejéről beszélt igehirdetésében. Őt Ft. Dr. Márkus Mihály nyugalmazott dunántúli püspök, tatai lelkész, a pápai Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszéke vezetőjének az előadása követett, aki a gályarabság történetét mutatta be. Nagy örömünkre Czeglédi Péter egyenes leszármazottai is megtisztelték jelenlétükkel alkalmunkat. A család jelenlévő 18 tagját és a Czeglédy család történetét Dr. Czeglédy Pál Érdről mutatta be. A gályarab lelkészen kívül a családból még 4 református lelkész szolgált az egyházmegye gyülekezeteiben. Dr.Czeglédy Sándor bibliafordító Nagysallóban volt lelkész 1909–1914 között. Öt gyermekéből négyen Nagysallóban születtek. Fia, Dr. Czeglédy Sándor, aki édesapja nyomdokait követve lett teológiai tanár, 1909-ben itt született. Továbbá Dr. Czeglédy István professzor a II. világháború alatt szolgált Nagysallóban és Czeglédy Pál esperes, aki 1963-ban megírta „A lévai reformátusok három temploma” című tanulmányát, több barsi gyülekezetben is szolgált (Garamsalló, Hontvarsány, Léva 1938-61).
     A lévai gyülekezet és a gimnáziuma szeretné hűen ápolni Czeglédi Péter gályarab lelkész emlékét. A gimnázium fennállásának 10. évfordulóján készül felvenni a hitvalló prédikátor nevét, és tisztelettel kész ápolni a Czeglédy család hagyományait is.
     Az istentisztelet második részében előbb Rékasi Károly budapesti színművész előadásában két vers hangzott el. „Wass Albert: Adjátok vissza hegyeimet” és „Juhász Gyula: Testamentom” című verse, majd a magyarországi „Ismerős Arcok” nevű zenekar adott felejthetetlen koncertet a templomban. Az ünneplő gyülekezet a koncert után több percen keresztül felállva tapsolta a művészeket, akik szolgálatukkal feltették a koronát az I. CZPN-ra.   
     Megállapíthattuk, hogy az egész héten és vasárnap, Léván és a környező helyszíneken is jó volt reformátusnak és magyarnak lenni. Szüksége van a barsi maroknyi reformátusságnak és magyarságnak olyan alkalmakra, ahol megismerhetjük őseink hitvalló életét és átélhetjük az összetartozás erejét. Nagyon gazdag a múlt és csak akkor lesz reményteljes és örömteli a jövő, ha találunk alkalmakat az összefogásra, a közös szolgálatra.
     Örömmel tölt el bennünket, hogy már most is érkeztek felajánlások és bíztatások a II. CZPN megtartására. A mostani alkalom sem sikerülhetett volna, ha nincsenek odaadó személyek, akik az ügy mellé álltak. Külön köszönet illeti a népes Czeglédy családot, különösképpen Dr. Czeglédi Máriát és férjét, Dr. Gaál Botondot, akik az egész hét folyamán velünk tartottak. Köszönettel tartozunk a Léváról kitelepített Koncz családnak, Dr. Koncz Gábor úrnak és fiának Koncz Gábornak Budapestről. Az ő segítségükkel és támogatásukkal valósulhatott meg az Ismerős Arcok nevű együttes és Rékasi Károly fellépése alkalmunkon. Külön köszönet jár a művészeknek, akik eljöttek Lévára és nagy szolgálatot tettek közöttünk.  
     Különleges volt az alkalmunk annak köszönhetően is, hogy a Gój Motoros Egyesület 14 tagja, a CZPN ügyét támogatva megtisztelt bennünket. Róluk tudni kell, hogy az elmúlt években a Kárpát-medencében a magyar megmaradás ügye mellé álltak több helyen is. Nem szeretnénk megfeledkezni a többi segítőről és támogatóról, a sárói, a nagysallói, a vámosladányi, a lévai gyülekezetekről és lelkészeikről, az egyházmegye többi lelkészéről, az egyházi gimnázium tanárairól. (Kluch János igazgató, Göbő Sándor, Kiss Beáta, Balla Csaba, Rózsa Szilvia), a fellépő diákokról, a JGYMTA igazgatójáról Andruska Csilláról, az alapiskola szakácsnőiről, a Reviczky Társulásról. Alkalmainkat megtisztelték még a felsoroltakon kívül  az Észak-pesti Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének küldöttei, Dr. Judák Endre és Bihari György, az alistáli református alapiskola igazgatója, Édes Enikő, a helyi MKP elnöke, Gubík László, gondnokok, presbiterek, a barsi gyülekezetek tagjai. 
     Léva lakosságának csak 10-12%-a magyar (kb 4500-an). A környező falvakban még kb. ugyanennyi magyar ember él. A városban két magyar iskola (alapiskola és gimnázium) és egy óvoda működik. Csak ezeknek az intézményeknek a megtartásával és fenntartásával van esély a megmaradásra. Az egyházmegye területén a reformátusok száma is megfogyatkozott. A maroknyi református közösségeknek mégis fontos küldetése van, hisz magyar nyelven hirdethetjük az evengéliumot és autonóm közösségként élhetünk. Sohasem szabad feladni a reményt, és kitartóan kell Krisztusra nézve a ránk bízott örökséget megtartani és gyarapítani. Megfogyva bár, de nem megtörve kell küldetésünket végeznünk, úgy, hogy erősek maradjunk.

Viszontlátásra 2012. májusában a II. Czeglédi Péter Napok-on!

-kgy-