Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

1908 Március - Május

1908. március 26. (14. szám)

 • Igen tisztelt szerkesztő Úr!
 • A Léván létesítendő Tanítók Háza ügyében három kérdést volt szíves hozzám intézni. Mindháromra teljes határozottsággal felelek.
 1. A Tanítók Házát a barsi és honti tanítók szociális érdekében szükségesnek tartom.
 2. Az eddigi mozgalmat föltétlenül helyeslem, mert gyors és határozott cselekvés nélkül semmi üdvöset létrehozni nem lehet.
 3. A T.H-t úgy mint a vezetésem alatt álló intézet, erőnktől kitelhetőleg támogatni s évenkint meghatározott öszeggel segíteni fogjuk.

Köveskuti Jenő áll.tanítóképző intézet igazgató

 • A „Lévai Takarékpénztár részvénytársaság” 100 koronát adott a lévai református egyháznak iskolai célokra. A kegyesadományért hálás köszönetét fejezi ki az egyház Előljárósága

1908. április 9. (16.szám)

 • O.R.L.E. választmányi ülés
  • A múlt évben alakult meg az országos református lelkészegyesület, amelynek immáron 1500 lelkes tagja van.
  • Ezen egyesület választmánya tartotta e hó 2-án ülését, Pesten, melyen mint az egyesület jegyzője, résztvett lapunk felelős szerkesztője. (B.J.)

1908. április 16. (17. szám)

 • Névváltoztatások
  • Kohn Sámuel szelepcsényi illetőségű ugyanottani lakos, vezetéknevét belügyminiszteri engedéllyel „Köves”-re, Weinberger Gyula barsfüssi lakos pedig „Vikár”-ra változtatta.

1908. április 30. (19. szám)

 • Épül a Képzőintézet
  • F.hó 22-én volt a tanítóképző-intézet új telkének az átadása a város részéről a m. Kir. Kincstár részére. A kincstárt dr. Bathó Elek jogügyi tanácsos és Köveskuti Jenő tkp. Int. igazgató képviselte. Ez is mutatja, de legujabban nyert értesülésünk is igazolja, hogy a f.é. nyarában megkezdik az új épület felépítését egész biztosan. Ez évben tető alá kerül a monumentális épület és a jövőben tatarozzák véglegesen. 1909.szept. havában át lesz adva a használatra.
 • El Amerikából

lv orallo 02 01 k

1908. május 7. (20. szám)

 • A lévai ref. Egyház bérpalotája
  • Piacunk terén egy monumentális 2 emeletes bérpalota építését vette tervbe a lévai ref. egyház a mult évben. E terv e hóban kivitelre kerül s néhány hónap alatt egy remek szép palota fogja díszíteni piacunk terét újból...
 • Kuliffay Gyula garamszentgyörgyi ref. lelkész e-hó 6-án 71 éves korában elhunyt („az egyházmegye pénzügyminisztere”).
 • Évzáró vizsga a ref. iskolában - tekintettel arra, hogy a régi iskola helyiséget lebontják- e hó 12-én délelőtt 8 órakor lesz megtartva, amelyre az érdeklődőket és az egyház híveit tisztelettel meghívja az egyház előljárósága.
 • Készül a sétatér A napokban kellemes meglepetésben volt részünk a „Kákák” alatt készülő sétatéren a lázas sietséggel folyó munkát láttunk, amely a sport-egylet kedvteléseinek, szórakozó helyet igyekszik minél előbb varázsolni. Már készen is van egy tennis-pálya, most készül a második, -csak a séta-kertet nem láttuk még kialakulni. Reméljük a legjobbat: jönni fog ez is!

1908. május 21. (22.sz)

 • Komoróczy Leonát, Birtha Józsefné nővérét 1908. május hó 9-én eljegyezte Kovács Dezső sárospataki tanár.
 • „Biztos orvosság az egygyermekrendszer ellen” számú füzet hagyta el a sajtót a mult héten, amely 5. számú füzet Birtha József lévai lelkész szerkesztésében e nemzetölő és a magyarságot rémségesen pusztító rákfene ellen.

1908. május 28. (23.sz)

 • Konfirmáció a lévai ref. egyházban május 31-én.
  Fiúk: Balogh László, Gergely János, Juhász Lajos, Konc Károly, Kósa János, Kocsis Sándor, Klára Lajos, Losonczy Pál, Madarász József, Madarász István, Mészáros Gyula, Mihályka Béla, Pompos István, Vörös Lajos, Vízi Sándor, Vida János, Zilay Lajos, Zilay István
  Léányok: Akucs Jolán, Demján Erzsébet, Dohány Erzsébet, Galambos Gizella, Konta Etel, Kósa Eszter, Mátéffy Ida, Nagy Sári, Nagy Gizella, Patay Etelka, Lámer Ilona, Szabó Julianna, Szalay Vilma, Tóth Eszter, Tóth Julianna, Tolnay Margit, Tolnay Gizella.
 • Nemes szívű adomány
  Vida János nagysallói lakos, az oda való ref. templom tornyába, saját költségére, egy 1200 K értékű harangot rendelt a nemes tett önmagában hordja tettét.
 • Szabad a férjhez menetel. A közoktatási miniszter rendeletet adott ki, a melyben érvénytelennek nyilvánította a tanítónők választásáról szóló jegyzőkönyvekben foglalt ama kitételt, hogy férjhez menetel esetében a megválasztott tanítónő állását elveszíti.

1909 Március - Május

1909. március 10. (10.sz)

 • Háború?
  Puskaporos a levegő... A lapok telistele vannak háborús hírekkel. A tőzsdéken irtózatos pánik dúl... Nem a kis szerb nemzettel vívandó küzdelem nevetséges félelme szállott belénk, hanem egy általános kontinentális fegyverkezés zöreje riasztja egész Európát... S a társadalom izgatottan, visszafolytott lélegzettel lesi a jövendőket... mindenki a háborúról beszél, mindenki annak lidérc nyomása alatt áll...
  Mért lett légyen bár a győzelem még akkor is, melyet a mi hadseregünk bárkivel szemben elér, nem mérhető fel azzal az árral, melyet érte fizetnünk kell. Egyetlen magyar baka eleste több kár a mi szemünkben, mint a hadisarcok, zsákmányok milliárdjai s a területi hódítások mérföldjei...

1909. március 31. (13.sz)

 • A református papság új ruhája.

lv orallo 02 05 k

 • 200 korona adomány a templom renoválására Kovács Sebestyén Endre e. megyei főgondnoktól.

1909. április 7.

 • Vásár Léván
  Léván az év március havában megtartott országos vásárra felhajtatott szarvasmarha 1374 drb, ló 1712 drb, sertés 170 drb, kecske 18 drb.
  Összesen 3274 drb
  Ezekből eladatott szarvasmarha 655 drb, ló 263 drb, sertés 121 drb, kecske 8 drb
  Összesen 1064 drb

1909. április 21.  (16.sz)

 • A lévai ref. egyház e hó 25-én vasárnap délután árverés útján kiadja a Zuglóban lévő 8 hold rét földjét és a régi temetőkertet kaszálásra. Az árverezők - jelzett időben az iskola udvaron jelentkezzenek.

1909. május 5.

 • Zólyomi missziói ref. lelkészválasztás

lv orallo 02 04 k

 • A nagysallói ref. pap beiktatása mint bennünket értesítenek, e hó 29-én d.e. 10 órakor fog kezdődni a templomban. A beiktatási szertartást Patay Károly esperes végzi. Utána a megválasztott lelkész: Czeglédi Sándor mondja el a székfoglaló beszédét.

1909. május 19. (20.sz)

 • A lévai ref egyház ideiglenes iskolájáról

lv orallo 02 02 k

 • Templom-építés: A barsbaracskai református hitközség düledező régi templomát lebontotta s uj templom építését határozta el. Az építéshez e napokban fogtak hozzá. Az építésvállalkozó Czibulka Rezső, városunk műépítésze.

1909. május 26. (21.sz)

 • A barsi református egyházmegye évi rendes közgyűlését Léván január 28-án tartja
 • Püspöki gyűrű adományozása

lv orallo 02 03 k


1910 Március - Május

1910. április 6. (14. szám)

 • Missziói lelkész - Antal Gábor ref. püspök, a kétyi ref. s. lelkészt, Orbán Jenőt a berezováci horvátországi missziói lelkészi állomásra kinevezte. Az illető állását már el is foglalta.
 • Eskütevés. A lévai ref. egyház által ujonnan megválasztott két presbiter, Dr. Tóth Sándor és ifj. Tóth Sándor e hó 10-én teszik le az esküt a ref. templomban.
 • Névváltoztatás Stern Lajos törökkoppányi illetőségű lévai lakos, rőfös és divatárú kereskedő, vezetéknevét belügyminiszteri engedéllyel „Csillag”-ra változtatta.
 • Széchenyi ünnepségek – április 8-án országos ünnepségek Széchenyi István halálának 50. évfordulóján.
 • Birtha József lelkész április 3-án alkalmi beszédet tartott, intve a hívőket a „legnagyobb magyar” szellemében a megelégedésre a hazaszeretetre. E. hó 8-án a ref. iskolában lesz ünnepély.

1910. április 13. (15. szám)

 • Programbeszéd:
  A munkapárt jelöltje Báthy László lévai plébános e hó 16-án tartja programbeszédét Léván a piactéren.
 • Tanítóválasztások: A garamlöki ref. tanítót, Veres Jánost, a zalabai gyülekezet, a töhöli ref. tanítót Nagy Árpádot pedig a töhöli gyülekezet választotta el tanítójának
 • Patay Károly esperes itthon, ki egészsége helyreállítása végett hosszabb ideig Lussingicsakóban időzött, visszaérkezett és átvette ismét hivatala vezetését.

1910. április 27. (17. sz)

 • Nyílt levél Tek. Köveskuti Jenő tk. Igazgató úrhoz.

lv orallo 02 06 k lv orallo 02 07 k lv orallo 02 08 k

lv orallo 02 09 k lv orallo 02 11 k lv orallo 02 10 k

 • Tető alatt. Értesülésünk szerint az állami tanítóképző új épületének kőmíves munkálatai nagyrészt bevégződtek, úgy hogy a hét végével már a tetőre kerül a sor. A szokásos bokréta ünnepséget szombat 5-6 óra közt tartja meg az építés vezetősége a képző ifjúság jelenlétében. Az ifjúság több hazafias énekszámot ad elő a magas falakról, Este tűzijáték lesz.

1910. május 4. (18 sz.)

 • Harangjáték válasz

lv orallo 02 12 k lv orallo 02 13 k lv orallo 02 14 k

lv orallo 02 15 k lv orallo 02 16 k

 • Konfirmáció a lévai ref. egyházban  (25 új egyháztag)
  Nagy Gyula, Szabó János, Juhász János, Szűcs István, Verebes Sándor, Katona Lajos, Kiss Pál, Mihályka Béla, Taliga Lajos, Pompos Gyula, Balogh László, Polgár Gizella, Kósa Julianna, Váczi Erzsébet, Szunyog Margit, Nagy Julianna, Baranyai Julianna, Béres Aranka, Tóth Eszter, Göbő Rozália, Takács Eszter, Patay Margit, Kálnay Mária, Bartha Ilona, Tatár Etelka

1910. május 11. (19 sz.)

 • Móricz Zsigmond – A lévai harangok

lv orallo 02 17 k lv orallo 02 21 k lv orallo 02 22 k

 • Tisza István gróf Nagysallóban – A munkapárti jelölt támogatására a nagynevű politikus gróf Tisza István e hó 11-én N. Sallóba érkezett és beszédet mondott.
 • Tisztelgés

lv orallo 02 20 k

 • A lévai Őrálló gyűjtése

lv orallo 02 19 k

1910. május 28. (21 sz.)

 • Hol a 25 dollár? New Yorkban most szigoruan megkövetelik, hogy mindenki aki a „szabad” Amerika földjére akarja tenni a lábát legalább 25 dollárnak, vagyis 125 koronának a birtokában legyen. Irgalom nincs, aki nem rendelkezik ennyivel, azt könyörtelenül visszaküldik a hajóval az ő hazájába.